MR & OR

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR houdt zich voornamelijk bezig met het onderwijsbeleid op school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het integraal personeelsbeleid, huisvesting en formatieplan. De leden van de MR worden gekozen door ouders/verzorgers en het personeel.

De MR is een verplicht orgaan voor alle scholen en de rechten ervan zijn vastgelegd in een wettelijk reglement.
Het reglement van de MR ligt op school ter inzage en staat (binnenkort) op de website van IXIEJE.
De (maandelijkse) vergaderingen zijn openbaar. De data worden kenbaar gemaakt in de mini-kalender van onze nieuwsbrief en staan in de jaarkalender. De verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in de map downloads.

Ouderraad
De ouderraad van obs IXIEJE bestaat uit maximaal 11 ouders en 2 teamleden. De teamleden zijn door het team afgevaardigd. De directeur woont de vergaderingen bij, maar heeft geen stemrecht. Het streven is de samenstelling van de ouderraad een zo juist mogelijke afspiegeling te laten zijn van alle ingeschreven leerlingen. De ouderraad functioneert aan de hand van een huishoudelijk reglement.

IXIEJE heeft een actieve ouderraad en heeft de volgende taken: bespreken van de belangen van de ouders, zorg dragen voor een optimale benutting van vrijwillige inzet van ouders (het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de school) en het organiseren van (jaarlijks) terugkomende festiviteiten, zoals de viering van sinterklaas, het suikerfeest, Pasen, schoolreis en schoolkamp. Per thema functioneert er binnen de school een commissie waarin ouders en leerkrachten nauw samenwerken. De ouderraad informeert de ouders over de evenementen en int en beheert de hiervoor benodigde festiviteitenbijdragen.
De festiviteitenbijdragen van het huidige jaar is terug te vinden in de map downloads.